§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisów internetowych. Serwisy internetowe Usługodawcy w szczególności zawierają informacje i materiały na temat usług i produktów, których dostawcami są Partnerzy oraz umożliwiają Usługobiorcom wybór najlepszej dla nich oferty tych produktów.

3. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest spółka pod firmą Wydawca BSCH, Domaniewska 37/2, 02-672 Warszawa.

§ 2 Definicje
Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą umową na przedstawianie oferty świadczenia usług w szczególności instytucje finansowe.
Serwis – serwis internetowy, pod adresem http://superszybkapozyczka.pl//
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów lub ze świadczonych przez Usługodawcę usług, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

§ 3 świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:

 • informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych,
 • informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Partnerem w sposób umożliwiający przekazanie Partnerowi danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Partnerów dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy.

2. W ramach usług informacyjnych Usługodawca może:

 • przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • używać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
 • zbierać, przechowywać i udostępniać Partnerom dane osobowe Usługobiorców, w związku i w celu wykonania usługi,

3. Wydawca BSCH za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie udostępnia jego Użytkownikom zasoby odnoszące się do pożyczek chwilówek. Ponadto, daje możliwość korzystania z porównywarki chwilówek, pożyczek i kredytów.

4. Usługodawca informuje, że nie jest, w ramach czynności wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów.

§ 4
1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów.

2. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za:

 • treść oferty przedstawionej przez Partnera,
 • sposób przetwarzania danych osobowych przez Partnera,
 • sposób wykonania zawartej umowy przez Partnera,
 • Zmiany wartości RRSO przedstawionej w ofertach.

§ 5
1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

§ 6
1. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez innych Partnerów. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

2. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

3. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

przetwarzanie danych osobowych

§ 7 Ochrona danych osobowych
1. Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa Polityka prywatności.

§ 8 Reklamacje
1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

 • sposobu lub jakości świadczenia usług,
 • działalności Serwisu.

2. Usługobiorca składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres b.szybkiechwilowki@gmail.com, wskazując równocześnie:

 • dane identyfikacyjne Usługobiorcy, w szczególności imię i nazwisko oraz adres,
 • określenie rodzaju reklamowanej usługi,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • roszczenie Usługobiorcy.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.

4. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 • zmianę przepisów prawa,
 • rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,
 • zmianę sposobu świadczenia usług.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.